Milan Kaplan

Logo

Michalovská kontinuita…“tak sa to robí do psej matere“

V Michalovciach pokračuje legitímne vláda kontinuity a tvárenia sa, že vždy je všetko v poriadku a problémy neexistujú. Vedomý si tejto politickej a spoločenskej kontinuity si však dovolím opäť vniesť do nášho Michalovského priestoru závan reality. Áno, ani dnes pri tomto blogu si nerobím ilúzie, že väčšinu spoločnosti zaujíma to, ako sa narába s verejnými zdrojmi, či a kde v samospráve môžeme badať korupčné správanie, alebo či sa hospodárne nakladá s peniazmi nás všetkých. Veď ak nám v širšom centre mesta dokáže ležať viac ako pol hodinu na chodníku bez povšimnutia mŕtva žena a pritom popri nej prejdú minimálne 3 osoby len tak bez mihnutia oka, čo potom očakávame pri takýchto veciach…. No napriek tomu pre tých, ktorí sa zaujímajú v mojom blogu skúsim opísať zaujímavé pozadie osoby stojacej za firmou, ktorá za peniaze nás všetkých rekonštruovala park KERTA a aktuálne rekonštruuje Kostolné námestie v Michalovciach.

Od roku 1970 slúžila lokalita Kostolné námestie nielen občanom mesta Michalovce ako autobusová stanica. V roku 2014 sa vedenie mesta Michalovce na čele s primátorom Zahorčákom rozhodlo odkloniť autobusovú prepravu z predmetnej lokality k vlakovej stanici, čo objektívne vyžadoval projekt terminálu dopravy, ktorý má podmienku v tom, aby tieto 2 druhy verejnej dopravy boli na jednom mieste. Tu však treba povedať aj ´´B´´, že sa tak stalo za nekresťanské peniaze, kde vznikla akási prístrešková náhrada autobusovej stanice, ktorej výsledný vzhľad a funkčnosť ani z ďaleka nekorešponduje s vynaloženou sumou na tento projekt. Táto zmena zároveň odklonila pohyb peších skrze pešiu zónu, čo spôsobilo zdevastovanie a hospodársky úpadok viacerých prevádzok na Námestí osloboditeľov.

Podľa informácii z časopisu Michalovčan číslo 14/2022, ale aj z iných verejne dostupných zdrojov, projekt realizuje spoločnosť C&S Group, s.r.o., Michalovce, víťazný uchádzač procesu verejného obstarávania. Lehota realizácie projektu je 12 mesiacov. Celkové náklady na projekt sú vo výške približne 1 076 000 EUR. Projekt je financovaný s pomocou regionálneho príspevku od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 225 tisíc eur, spolufinancovanie Mesta z vlastných finančných zdrojov je vo výške približne 851 tisíc EUR.

Poďme sa pozrieť trochu na osoby, ktoré za peniaze nás, občanov mesta Michalovce „revitalizovali“ Kertu a aktuálne aj Kostolné námestie. Spoločnosť C&S Group s.r.o. má dvoch spoločníkov a rovnako dvoch konateľov a to Ing. Vladimír Szabó a Ladislav Čižmár. K osobe Vladimíra Szabóa sa dostanem trochu neskôr v mojom blogu.

V prvom rade podľa verejne dostupných informácii na uvo.gov.sk sa môžeme dozvedieť, že pôvodným víťazom verejného obstarávania je firma RAVOZA s.r.o. z Vinného, s víťaznou ponukou 1.010.166,06 EUR, C&S Group s.r.o sa umiestnila až na druhom mieste s ponukou na sumu 1.075.788,00 EUR. Nakoľko spoločnosť C&S Group s.r.o. podala Žiadosť o nápravu podľa §164 Zákona o verejnom obstarávaní, bola spoločnosť RAVOZA s.r.o. diskvalifikovaná z verejného obstarávania a víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť C&S Group s.r.o.. Dôvodom diskvalifikácie RAVOZA s.r.o boli údajne nedostatočné referencie realizovaných zákazok za posledných 5 rokov pre verejný sektor s ohľadom na cenu zákazky.

KOSTOLNÉ NÁMESTIE:

Po týchto krokoch Mesto Michalovce v zastúpení primátora Zahorčáka podpísalo dňa 30.03.2022 Zmluvu o dielo a začala sa realizácia. Pár dní po komunálnych voľbách a to 03.11.2022 Mesto Michalovce stále v zastúpení primátora Zahorčáka podpísalo Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20220281, kde sa navýšila suma zákazky na 1.109.852,40 EUR a to z dôvodu dodatočných prác, ktoré vznikli v priebehu realizácie diela. Subdodávateľmi pre C&S Group s.r.o. sú VS1 s.r.o. a MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou. Prečo spomínam obe firmy? Vo VS1 s.r.o. je jediným spoločníkom a konateľom Ing. Vladimír Szabó, zároveň spoločník a konateľ v C&S Group s.r.o.. Vo firme MOUREZ s.r.o. je jedným zo spolumajiteľov a konateľov Mgr. Adrián Zacharský. Tento je zároveň podľa informačnej tabule na stavenisku aj stavbyvedúcim realizovaného diela. Avšak toto nie je prvá spolupráca Szabóa a Zacharského vo svete biznisu. Hádam ich doteraz najznámejší spoločný podnikateľský projekt je VA GROUP s.r.o. *, ktorú si rozoberieme nižšie.

KERTA:

V tejto súvislosti spomeniem aj predošlú zákazku pre mesto Michalovce, kde realizátorom bola opäť spoločnosť C&S Group s.r.o. a to park KERTA, kde Mesto Michalovce v zastúpení primátora Zahorčáka podpísalo dňa 31.05.2021 s C&S Group s.r.o. Zmluvu o dielo č. 20210460 pôvodne na 444.138,26 EUR, neskôr dodatkom zo dňa 27.01.2022 navýšená na sumu 526.781,67 EUR. Opäť subdodávateľom pre C&S Group s.r.o. je MOUREZ s.r.o. Vranov nad Topľou. Z pôvodne podlimitnej zákazky sa stala celkom v Michalovciach už pomerne štandardná vec, takýmito dodatkami sa vždy navyšujú Zmluvy o diela, aby sa stále odčerpávali ďalšie financie z mestského rozpočtu pre napr. spriaznené firmy, je to taká michalovská tradícia a tie treba predsa kontinuálne zachovávať. V tomto smere si dovolím pre potreby širšej verejnej diskusie spomenúť aj síce neoverené informácie, resp. kuloárne reči, že spol. C&S Group s.r.o. je údajne spriaznenou firmou niektorých mestských poslancov, úradníkov z Mestského úradu a tiež už bývalého poslanca a podpredsedu KSK zo strany SMER-SD. Zároveň podľa mne dostupných informácií súčasný primátor onen povestný kruh uzatvára vďaka rodinným vzťahom na daného ex-podpredsedu KSK. To, do akej miery sú aj tieto informácie dielom náhody je na uvážení každého občana osobitne.

*VA GROUP s.r.o.:

Vráťme sa ale k spoločnému podnikaniu a tzv. olejárskemu dobrodružstvu Szaboá a Zacharského, ktorý niesol názov VA GROUP s.r.o. Na konci ostala prázdna firma bez majetku a aktuálny dlh k dnešnému dňu na Finančnej správe vyše 509.000 EUR. Čo však tomu predchádzalo? V roku 2013 bola firma VA GROUP s.r.o. založená Szabóm a Zacharským, pričom predmetom podnikania bolo apriori obchodovanie s PHM a predaj PHM na vlastnej čerpacej stanici na ul. Stavbárov v Michalovciach, neskôr k nej pribudla aj stanica PHM v Hunkovciach okres Svidník. Veľmi pekné biznis portfólio. Všetko idylicky fungovalo až do roku 2020, kedy rapídne klesli tržby z niekoľkých miliónov EUR ročne na pár tisícok. Čo sa mohlo stať? Podľa verejne dostupných zdrojov bol úpadok VA Group s.r.o. postupný a nastal v roku 2017, kedy Finančná správa SR vykonala vo firme daňovú kontrolu na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2017 až august 2017, ďalej daňová kontrola za obdobie November 2018 výsledkom ktorej bolo nepriznanie nadmerných odpočtov DPH a vyrubenie dane a to vyše 800.000 EUR. VA Group s.r.o. samozrejme využila všetky legálne prostriedky na svoju obranu a podala žaloby na Finančné riaditeľstvo SR, avšak všetky odvolací Krajský súd v Košiciach zamietol. Prečo došlo k vyrúbeniu dane z pridanej hodnoty? Predmetom vyššie uvedených kontrol bola oprávnenosť nároku na nadmerný odpočet DPH – tzv. vratku, ktorý deklarovala spoločnosť vo svojom daňovom priznaní DPH za každý kontrolovaný kalendárny mesiac. Pre FS SR bolo rozhodujúcou skutočnosťou pre vydanie rozhodnutia správcu dane záver o porušení ustanovení § 49 ods.1 a § 51 ods.1 a 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), a to v súvislosti so VA GROUP s.r.o. deklarovanými obchodmi – nákupom pohonných látok – nafty a benzínu a ich predajom vo vlastných čerpacích staniciach v Michalovciach a v Hunkovciach alebo priamym odberateľom, ktorým žalobca pohonné látky prepravoval vlastnými cisternami. Z nákupu tovarov a služieb si VA Group s.r.o. odpočítala DPH, pričom FS mu neuznala právo na odpočítanie dane z faktúr vyhotovených jeho dodávateľmi.

MODUS OPERANDI bol rovnaký za všetky kontrolované obdobia, krátke vysvetlenie procesu:

daňový subjekt VA GROUP s.r.o., prostredníctvom svojho vodiča naplnil svoje autocisterny pohonnými hmotami na území iného členského štátu EÚ (Rakúsko), a nie v tuzemsku (Slovenská republika), teda odobral tovar v Rakúsku v sklade Lobau, spolu s dokumentom o množstve nabratého tovaru, tzv. nákladným listom, ktorý bol následne doručený dodávateľovi a bol podkladom pre vystavenie faktúry elektronicky doručenej daňovému subjektu VA GROUP, s.r.o. Z uvedeného, aj v nadväznosti na dokumenty – nákladné listy, jednoznačne vyplýva, že daňový subjekt – kupujúci po odbere tovaru do vlastnej autocisterny mal právo nakladať s tovarom ako vlastník, ktorý mu bol dodaný na území iného členského štátu EÚ (Rakúsko) jeho dodávateľom. Tovar prepravoval daňový subjekt VA GROUP, s.r.o. z miesta nakládky tovaru (Lobau, Rakúsko) na Slovensko svojimi dopravnými prostriedkami – buď priamo do Michaloviec, resp. Hunkoviec do svojich čerpačiek. Ale po ceste mal tovar PHM niekoľko účtovných medzistaníc, keď ten istý tovar fyzicky sa nachádzajúci v tej istej cisterne prešiel cez niekoľko ďalších firiem.

V danom prípade išlo o tzv. reťazový obchod medzi subjektami:

(OMV Refining & Marketing GmbH › OMV Slovensko, s.r.o. › LICHTENFELD AVIATION Co. LTD – organizačná zložka / EU Trucker SK s. r.o. › koncový odberateľ VA GROUP, s.r.o.), ktoré obchodovali s tým istým tovarom (pohonné hmoty), pričom v rámci týchto zmluvných vzťahov sa uskutočnila len jedna preprava.

Tovar bol prepravený zo skladu Lobau v Rakúsku bez zastavenia priamo k žalobcovi, z čoho vyplýva, že žalobca nevystupoval len v pozícii prepravcu tovaru, ale aj v pozícii odberateľa, keďže sa neriadil podľa pokynov objednávateľov prepravy, ale o mieste vykládky rozhodoval sám. Z uvedeného je zrejmé, že osobou, ktorej mal byť tovar dodaný, bol teda žalobca a nie jeho dodávateľské spoločnosti a preprava tovaru sa začala v Rakúsku (nie v Bratislave, resp. po prejdení slovenských hraníc).

Aj keby prepravu tovaru nevykonal VA GROUP s.r.o., ale iná prepravná spoločnosť; aj v takom prípade by bola pohyblivá dodávka, ktorej je možné prisúdiť oslobodenie od dane v členskom štáte dodania priradená vzťahu medzi dodávateľskými spoločnosťami a žalobcom. Správca dane vykonaným dokazovaním preukázal, že tieto dojednané podmienky neboli v súlade so skutočnosťou a miesto, kde sa tovar nachádzal v čase, keď sa jeho preprava osobe, ktorej mal byť dodaný, začínala uskutočňovať nebolo v Bratislave, resp. na hraniciach Slovenskej republiky ale vo Viedni.

Zhrniem a v ľudskej reči povedané: Keďže tovar bol odobratý v rafinérii OMV v Rakúsku – miesto zdaniteľného plnenia do vlastnej cisterny VA Group s.r.o., koncového odberateľa tovaru v tomto prípade mala byť fakturácia s 0% DPH. Keďže tovar účtovne z Rakúska prešiel cez niekoľko medzistaníc, tak posledná firma v reťazci vystavila spoločnosti VA GROUP tuzemskú faktúru, z ktorej si VA GROUP odpočítala DPH. A toto bolo kontrolou zo strany FS SR neuznané a vznikol niekoľko stotisícový dlh na dani.

Zaujímavé je, aké ďalšie kroky sa udiali vo VA GROUP s.r.o..

Kladiem si otázku, čo bolo dôvodom týchto krokov? Žeby typický slovenský tunel na konci ktorého ostala prázdna firma s daňovým dlhom a opustená čerpačka PHM v Michalovciach stále vo farbách VA GROUP s.r.o.??? Ak by to tak bolo, tak takýto ťah môžeme pokojne označiť ako ´´stávku bez rizika´´, zopár nadmerných neoprávnených odpočtov DPH a ak náhodou na to finančná správa príde, tak majetok predá, firmu stopí, dlh zostane lietať vo vzduchu a život či podnikanie na zákazkach verejného sektoru ide ďalej… (tak sa to robí do psej matere).

Kto vlastne je Ing. Vladimír Szabó? Rodený Michalovčan, spolumajiteľ a majiteľ viacerých firiem, prezentujúci sa okoliu svojim luxusným životným štýlom. Rád sa necháva počuť, že má tri domy a najnovší Mercedes v prepočte za 10.000.000 SKK. Obýva novostavbu luxusnú haciendu na prominentnej Kavarnianskej ulici v Michalovciach pri Hrádku. V roku 2021 sa zviditeľnil v Michalovciach cez projekt výstavby bytového domu Rezidencia Hrádok na Tehelnom poli Michalovce.

Dom na Kavarnianskej ulici v Michalovciach

O tejto kauze už vytvoril VLOG v Michalovských novinách dňa v roku 2021 Marek Boka, nájdete ho tu: https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=4330583570351175

Výsledkom iniciatívy dotknutých občanov bolo zamietavé rozhodnutie Stavebného úradu Mesta Michalovce zo dňa 27.09.2021. V tomto prípade výnimočne na pomery mesta Michalovce nebol uprednostnený záujem developera pred občanmi, čo je pozitívne prekvapujúce a opäť sa len potvrdilo, že pokiaľ sa sami občania nepostavia za svoje práva, tak len ťažko čakať pomocnú ruku od úradov, resp. očakávať ich intervenciu z vlastnej vôle.

Týmto blogom chcem poukázať, že v Michalovciach a v blízkom okolí stále žijú ľudia, pohybujúci sa zjavne niekde medzi nebom a zemou, nad zákonom, morálkou a pravdepodobne majú vysoké politické krytie. Ak bolo v minulom roku toľko rečí o kontinuite a mnohí ste nevedeli, čo tým chcel básnik povedať, tak títo ľudia v tom mali a majú absolútne jasno.

V civilizovanej krajine nie je možné, aby konateľ a spoločník firmy, ktorá evidentne dlží vyše 500.000 EUR na DPH mohol ďalej bezstarostne luxusne žiť z peňazí zo zákazok z verejných financií a tváriť sa, že sa absolútne nič nedeje. Predpokladám, že ak by išlo o niekoho z obyčajných, bežných ľudí, resp. podnikateľov, tak už dávno by bol trestne stíhaný a jeho majetky by boli blokované finančnou správou alebo OČTK.

Scroll to Top